fepn 
 fepn 
VESTI I DOGAĐAJI

OBAVEŠTENJE


Drage koleginice i kolege,

svečani prijem svih studenta prve godine Alfa univerziteta održaće se u ponedeljak, 5.10.2015. godine sa početkom u 11 časova.

DOBRODOŠLI!


Oktobarski rok


Prijava ispita za oktobarski ispitni rok počinje 24.09.2015. i traje do 30.09.2015.

Ispitni rok traje od 1.10.2015. do 10.10.2015. godine


Akreditacija NIR

Na osnovu člana 18. tačke 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (Službeni glasnik RS, br. 110/05 i 50/06 - ispravka) i osnovu čl. 5 i 10. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 90/06), a na zahtev Fakulteta za ekonomiju i političke nauke, Ulica Palmira Toljatija broj 3, broj: 115/09 od 27.02.2009 godine,
Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija donosi

ODLUKU

1. AKREDITUJE SE FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE NAUKE, Ulica Palmira Toljatija broj 3, kao privatni fakultet u oblasti društvenih nauka - ekonomija i žurnalistika, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane u čl. 5. i 10. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupu akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 90/06):

-poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti izdato od strane ministarstva nadležnog za visko obrazovanje;
-upisan u registar visokoškolskih ustabova koji vodi ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje;
-ima 70% nastavnika u radnom odnosu sa punim radnim vremenom od ukupnog broja predmeta za svaki akreditovani studijski program - 15 nastavnika (2 redovna profesora, 3 vanredna profesora i 10 docenata);
-ima odgovrajući prostor i opremu za obavljanje naučnoistraživačkog rada, koje utvrđuje odgovarajući stručni tim Odbora za akreditaciju u skladu sa prihvaćenim standardima i normativima za svaku oblast naučnoistraživačkog rada;
-ima program naučnoistraživačkog rada;
-ima program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka;
-ima naučno-informativnu dokumentaciju ili bibliotečko-informacioni centar;
-rezultatima naučnoistraživačkog rada doprinosi razvoju nauke, odnosno doprinosi opštem fondu znanja

Preuzmite ceo dokument

Beograd, Palmira Toljatija 3
Telefoni: Rektorat 011/2697-891; Studentska služba 011/2609-754