fepn 
 fepn 
VESTI I DOGAĐAJI

OBAVEŠTENJE


Prijava ispita za aprilski rok počinje 17.3.2014. do 4.4.2014.

Ispitni rok počinje 7.4.2014.i traje do 18.4.2014.

Uskršnji raspust traje od 21.4.do 5.5.2014.


OBAVEŠTENJEAkreditacija NIR

Na osnovu člana 18. tačke 2. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti (Službeni glasnik RS, br. 110/05 i 50/06 - ispravka) i osnovu čl. 5 i 10. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupku akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 90/06), a na zahtev Fakulteta za ekonomiju i političke nauke, Ulica Palmira Toljatija broj 3, broj: 115/09 od 27.02.2009 godine,
Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija donosi

ODLUKU

1. AKREDITUJE SE FAKULTET ZA EKONOMIJU I POLITIČKE NAUKE, Ulica Palmira Toljatija broj 3, kao privatni fakultet u oblasti društvenih nauka - ekonomija i žurnalistika, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane u čl. 5. i 10. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog rada i postupu akreditacije naučnoistraživačkih organizacija (Službeni glasnik RS, br. 90/06):

-poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje delatnosti izdato od strane ministarstva nadležnog za visko obrazovanje;
-upisan u registar visokoškolskih ustabova koji vodi ministarstvo nadležno za visoko obrazovanje;
-ima 70% nastavnika u radnom odnosu sa punim radnim vremenom od ukupnog broja predmeta za svaki akreditovani studijski program - 15 nastavnika (2 redovna profesora, 3 vanredna profesora i 10 docenata);
-ima odgovrajući prostor i opremu za obavljanje naučnoistraživačkog rada, koje utvrđuje odgovarajući stručni tim Odbora za akreditaciju u skladu sa prihvaćenim standardima i normativima za svaku oblast naučnoistraživačkog rada;
-ima program naučnoistraživačkog rada;
-ima program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka;
-ima naučno-informativnu dokumentaciju ili bibliotečko-informacioni centar;
-rezultatima naučnoistraživačkog rada doprinosi razvoju nauke, odnosno doprinosi opštem fondu znanja

Preuzmite ceo dokument

Beograd, Palmira Toljatija 3
Telefoni: Rektorat 011/2697-891; Studentska služba 011/2609-754